– O uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest jedną z najmłodszych uczelni zawodowych w Polsce. Została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r.

Uczelnia dysponuje zabytkowym budynkiem o powierzchni ponad 8 tys. metrów kwadratowych oraz dwoma obiektami wzniesionymi w latach 70. XX w. Siedziba uczelni, to nowoczesny kompleks spełniający najwyższe standardy. Studenci i dydaktycy PWSZ w Głogowie mają do dyspozycji 42 sale wykładowe, 3 aule multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę, specjalistyczne i nowoczesne pracownie: umiejętności pielęgniarskich, chemiczną, fizyczną, automatyki, metalurgii, 5 pracowni komputerowych, salę do rekreacji i korty tenisowe, a także dostęp do niezbędnych usług (gastronomia, ksero, WiFi, itp.).

W roku akademickim 2022/2023 uczelnia prowadzi studia na ośmiu kierunkach i trzynastu specjalnościach w ramach czterech instytutów: Medycznego, Politechnicznego, Ekonomicznego i Humanistycznego.

Od początku swojego istnienia uczelnia realizuje różnego rodzaju programy rozwojowe.  Warto wymienić choćby „Krok do sukcesu”, „Wizualizacje w przemyśle i sztuce” czy „Bliżej realiów rynkowych”. Ponadto, nieprzerwanie od 2008 roku, uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą realizować część programu studiów w zagranicznych uczelniach (m.in. we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech) oraz odbywać praktyki w krajach Unii Europejskiej, a dydaktycy zdobywają nowe doświadczenia i dzielą się swoją wiedzą ze środowiskiem naukowym w całej Europie. Studenci korzystają też z pilotażowego projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada ścisłą współpracę z otoczeniem biznesowym,
a jego celem jest wypracowanie ogólnopolskiego systemu praktyk zawodowych. Uczelniany żłobek utworzony w ramach programu MNiSW „Maluch na Uczelni” pozwala studentom i pracownikom uczelni godzić naukę i pracę z rodzicielstwem.

PWSZ w Głogowie nieustannie zmienia się, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb regionu, a wraz z nią rozbudowując bazę dydaktyczną.  Jest organizatorem i inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, współpracuje z wieloma instytucjami i pracodawcami, służy regionowi, jest ośrodkiem opiniotwórczym i kulturotwórczym.

Statut uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Back to top