– Historia

Idea utworzenia wyższej uczelni w Głogowie zrodziła się w 2001 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą był ówczesny Prezydent Miasta Zbigniew Rybka, który zaprosił do współpracy liczne grono osób, jak on wierzących, że Głogów zasługuje na to, by zaistnieć na mapie polskich uczelni wyższych. 8 lutego 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie liczącego kilkadziesiąt osób Komitetu Organizacyjnego. W jego skład weszli przedstawiciele lokalnych samorządów, różnych instytucji, firm i stowarzyszeń oraz nauczycieli akademickich i dyrektorów szkół. Do grona tego zaproszony został także dr hab. prof. nadzw. Eugeniusz Józefowski, który podjął się kierowania pracami Komitetu Roboczego. To właśnie profesor Józefowski, wraz z prof. Mirosławą Kwiecień, prof. Wiesławem Miczulskim, mgr Ewą Pawlak-Osomańska i mgr Leszkiem Zamarią mieli kluczowe znaczenie dla powstania uczelni. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 roku o powołaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie było uwieńczeniem kilkuletniej pracy zespołu. W lipcu tego samego roku dr hab. prof. nadzw. Eugeniusz Józefowski otrzymał nominację rektorską [1] i natychmiast przystąpił do organizowania pierwszej rekrutacji i przygotowania bazy dydaktycznej.

Po trwającej rok wstępnej kadencji, w 2005 roku profesor Eugeniusz Józefowski został wybrany na stanowisko Rektora PWSZ w Głogowie na pierwszą kadencję zwykłą władz uczelni, a funkcję prorektora Senat uczelni powierzył prof. nadzw. dr Antoniemu Jeżowskiemu,[2]. W pierwszym roku akademickim, 2004/2005, na studia w nowopowstałej uczelni zdecydowało się ponad sto osób. W ramach dwóch instytutów: ekonomicznego i humanistycznego, uruchomione zostały dwa kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz finanse i bankowość. W kolejnych latach oferta edukacyjna uczelni poszerzała się. W Instytucie Humanistycznym utworzone zostały kierunki: kulturoznawstwo i pedagogika, a w Instytucie Ekonomicznym kierunek finanse i bankowość zastąpiony został ekonomią. W 2006 roku powołany został Instytut Politechniczny, a w nim utworzono kierunki: automatyka i robotyka oraz metalurgia, na których do dziś kształci się wykwalifikowane kadry m.in. dla Huty Miedzi Głogów i zakładów produkcyjnych ulokowanych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
W kolejnych latach otwierane były kolejne kierunki kształcenia. Te, które okazywały się mało atrakcyjne, były wygaszane. Tworzona była także oferta studiów podyplomowych, dzięki którym osoby chcące się dokształcać mogą uzupełniać swoje kompetencje i kwalifikacje.

Jednym z podstawowych problemów w początkowym okresie działalności było stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zajęła dotychczasową siedzibę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dwa zabytkowe budynki datowane na przełom XIX i XX wieku przekazane przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, wymagały remontów i adaptacji na potrzeby uczelni. Podjęta natychmiast modernizacja została rozłożona na kilka lat. Dzięki corocznie przyznawanym przez Gminę Miejską Głogów dotacjom oraz zaangażowaniu i przychylności wielu osób, możliwe było zaspokojenie podstawowych potrzeb w tym zakresie. W 2009 roku Rektorem uczelni został prof. dr hab. Stanisław Czaja, a prorektorem dr inż. Katarzyna Pantoł. Także w tym roku uczelnia rozpoczęła wartą ponad dziesięć milionów złotych inwestycję w siedemdziesięciu procentach finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Objęła ona gruntowną modernizację budynku głównego oraz pierwszy etap rewitalizacji budynku B[3]. Ta ogromna inwestycja zakończyła się w 2012 roku i nadała budynkom uczelni ostateczny kształt.

Uczelnia dziś

Siedziba uczelni przykuwa dziś uwagę nietuzinkową bryłą budynków przywróconych do stanu z okresu swojej świetności i unowocześnionych, jest wizytówką miasta, a poziom wyposażenia i sposób organizacji przestrzeni jest wysoko oceniany jest nie tylko przez kadrę i studentów uczelni, ale także osoby z zewnątrz. Studenci i dydaktycy PWSZ w Głogowie mają do dyspozycji 42 sale wykładowe, 3 aule multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę, specjalistyczne i nowoczesne pracownie: umiejętności pielęgniarskich, chemiczną, fizyczną, automatyki, metalurgii, 5 pracowni komputerowych, salę do rekreacji i korty tenisowe, a także dostęp do niezbędnych usług (gastronomia, ksero, WiFi, itp.).

W 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie rozpoczęła siedemnasty rok pracy. Właśnie w tym roku odbyły się na uczelni wybory i rektorem uczelni została ponownie dr Katarzyna Rusak, która funkcję tę pełni od roku 2013. Prorektorem uczelni na kadencję 2020-2024 została dr inż. Elżbieta Banaczyk.

W całej historii uczelni jej mury opuściło 2268 absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz 550 absolwentów studiów podyplomowych. Wielu z nich odniosło znaczące sukcesy. Warto wspomnieć o absolwentach kierunku automatyka i robotyka, inż. Januszu Janisio oraz inż. Jarosławie Jastrzębskim, których praca inżynierska zgłoszona do prestiżowego ogólnopolskiego konkursu Nagroda dla Absolwenta, organizowanego przez firmę Siemens i Politechnikę Warszawską, zdobyła III nagrodę. Inż. Grzegorz Kocór  oraz inż. Bartosz Piotrowski, także absolwenci kierunku automatyka i robotyka, zostali laureatami  prestiżowego konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywając drugą nagrodę oraz wyróżnienie.

PWSZ w Głogowie przez cały czas zmienia się, by sprostać oczekiwaniom i zaspokoić potrzeby młodych ludzi, chcących zdobyć solidne wykształcenie. Uczelnia jest dziś jedną z najważniejszych instytucji w regionie.

 

Tekst: mgr Anna Włodarczyk

[1] A. Noga-Grochola, red., V-lecie PWSZ w Głogowie, Wrocław 2009,  s. 5.

[2] Ibidem, s. 27-29.

[3] Ibidem, str. 6.

Back to top