– Publikacja podsumowująca projekt badawczy

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się kolejna publikacja uczelnianego  Wydawnictwa pt. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”. Publikacja jest zwieńczeniem, trwających ponad półtora roku, prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kierownikiem projektu był dr Krzysztof Czapla.

Książka opisuje dzieje, począwszy od 8 tys. lat wstecz – gdy pierwsi ludzie zaczęli osiedlać się na głogowskich terenach.
Zrealizowany w latach 2021-2022 w ramach programu “Ochrona zabytków archeologicznych” projekt (…) przyniósł opracowanie źródeł archeologicznych i weryfikację terenową najwcześniejszych stanowisk archeologicznych na wybranym, tytułowym obszarze okolic Głogowa. (…) prace pozwoliły na sprecyzowanie obrazu osadnictwa pradziejowego w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi. Przed pojawieniem się społeczności reprezentujących wytwórczy model gospodarki, obszar będący przedmiotem badań był penetrowany przez mezolityczne grupy łowiecko – zbierackie wczesnego holocenu. Brak jak dotąd znalezisk poprzedzających ten etap pradziejów, tzn. związanych z okresem paleolitu. Na obszarze dorzecza Rzuchowskiej Strugi, podobnie jak i sąsiadującymi z nim obszarami, ślady przebywania populacji najwcześniejszych rolników związanej z kulturą ceramiki wstęgowej rytej związane są młodszym etapem jej rozwoju (…)Przebywanie grup ludzkich, utożsamianych z przedstawicielami kultury ceramiki wstęgowej kłutej, poświadczają znacznie liczniej reprezentowane pozostałości po osadach i obozowiskach odkrytych w trakcie szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych osad wielokulturowych, znajdujących się głównie w rejonie Głogowa-Żukowic (…)Zebrane w tomie źródła wraz z ich omówieniem stanowią podstawę dla dalszych studiów nad najwcześniejszymi dziejami regionu. /fragm. rozdz. III M. Masojć Podsumowanie/

Dnia 13 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie promocyjne i prezentacja publikacji. Przybyło liczne grono osób, pasjonujących się historią ziemi głogowskiej. Myślę, że informacje w niej zawarte będą się cieszyć zainteresowaniem mieszkańców, sympatyków, historyków, archeologów i szerszego grona odbiorców – tak podczas spotkania promocyjnego stwierdził dr Krzysztof Czapla – wykładowca Instytutu Humanistycznego i Kierownik Pracowni Badań Regionalnych, pod którego naukową redakcją powstała publikacja. Podczas spotkania głos zabrała również dr inż. Elżbieta Banaczyk – Prorektor PWSZ w Głogowie, która pogratulowała efektywnie zrealizowanych prac oraz podziękowała osobom, które były zaangażowane w prace nad projektem. W kolejnej części swoje przemówienia wygłosili współautorzy publikacji: dr hab. Mirosław Masojć, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr Wacław Pogorzelski – starszy kustosz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie oraz dr Jarosław Bronowicki. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz otrzymania bezpłatnych egzemplarzy z osobistą dedykacją autorów.

Książka ukaże się również w wersji elektronicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Fotorelacja z wydarzenia

 

 

Back to top