– Stypendia i pomoc materialna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest uczelnią publiczną, która realizuje system świadczenia pomocy materialnej, wspierający studentów. Są nim objęci zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych I i II stopnia.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku zostaje podwyższony próg dochodowy uprawniający do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Studenci PWSZ w Głogowie mogą ubiegać o pomoc materialną  w formie:
a) stypendium socjalnego (które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznane w zwiększonej wysokości);
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
c) stypendium rektora;
d) zapomogi.

Zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Świadczeniem pomocy materialnej ze środków budżetu państwa jest także stypendium ministra, które może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Zasady ich przyznawania regulowane są odrębnie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.


Stypendium Rektora dla najlepszych

Obwieszczenie:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2021-roku,278,9.html

Ustala się minimalną średnią uprawniającą do złożenia wniosku o przyznanie stypendium Rektora, którzy wnioskują o stypendium bazując wyłącznie na podstawie uzyskanej średniej w roku akademickim 2021/2022:

INSTYTUT HUMANISTYCZNY:

Pedagogika I stopnia – 4,91
Pedagogika II stopnia – 4,91
Nowe Media – 4,80

INSTYTUT EKONOMICZNY:

Finanse i rachunkowość – 4,40

INSTYTUT POLITECHNICZNY:

Automatyka i robotyka – 4,40
Metalurgia – 4,50
Inżynieria i logistyka produkcji – 4,10

INSTYTUT MEDYCZNY:

Pielęgniarstwo I stopnia – 4,70
Pielęgniarstwo II stopnia – 4,65


Poniżej zajdziesz wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania.

UWAGA! PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
Termin składania wniosków od 1 października 2022 roku do 21 października 2022 roku
WIĘCEJ W ZAKŁADCE INFORMACJE


RRegulamin
Świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

1Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

2Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3Załącznik nr 3 do Regulaminu
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

4Załącznik nr 4 do Regulaminu
Wniosek o zapomogę

OObwieszczenie
W sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Back to top