– Stypendia i pomoc materialna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest uczelnią publiczną, która realizuje system świadczenia pomocy materialnej, wspierający studentów. Są nim objęci zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych I i II stopnia.
Studenci PWSZ w Głogowie mogą ubiegać o pomoc materialną  w formie:
a) stypendium socjalnego (które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznane w zwiększonej wysokości);
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
c) stypendium rektora;
d) zapomogi.

Zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Świadczeniem pomocy materialnej ze środków budżetu państwa jest także stypendium ministra, które może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Zasady ich przyznawania regulowane są odrębnie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Poniżej zajdziesz wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania.

UWAGA! PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Informacje dla studentów ubiegających się o pomoc materialną

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 3 do Regulaminu- Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie o zmianie dochodu

Załącznik nr 6 do wniosku – Wzór oświadczenie studenta i członków rodziny

Załącznik nr 7 do wniosku – Wzór oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Załącznik nr 8 do wniosku – Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Załącznik nr 9 do wniosku – Wzór oświadczenia w przypadku braku dochodu

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

 

Back to top