– Stypendia i pomoc materialna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest uczelnią publiczną, która realizuje system świadczenia pomocy materialnej, wspierający studentów. Są nim objęci zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych I i II stopnia.
Studenci PWSZ w Głogowie mogą ubiegać o pomoc materialną  w formie:
a) stypendium socjalnego (które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznane w zwiększonej wysokości);
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
c) stypendium rektora;
d) zapomogi.

Zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Świadczeniem pomocy materialnej ze środków budżetu państwa jest także stypendium ministra, które może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Zasady ich przyznawania regulowane są odrębnie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Poniżej zajdziesz wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania.

UWAGA! PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

RRegulamin
Świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

1Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

2Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3Załącznik nr 3 do Regulaminu
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

4Załącznik nr 4 do Regulaminu
Wniosek o zapomogę

OObwieszczenie
W sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Back to top