Wybory 2017

Głogów, 27.03.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 10

  1. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
  2. Termin wyborów Rektora

 

Ad.1

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż zgłaszanie kandydatów na pełnienie funkcji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będzie możliwe w dniach:

03.04.2017 (od godziny 8:00) – 05.04.2017 (do godziny 15:00)

Zgłoszenie należy składać w zaklejonych kopertach zaadresowanych: „Uczelniana Komisja Wyborcza”, poprzez wrzucenie koperty do Urny Wyborczej znajdującej się w Portierni PWSZ w Głogowie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata na Rektora, stopień naukowy potwierdzony kopią dyplomu (Rektorem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora), CV kandydata, zgodę na kandydowanie, zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela akademickiego (nie dotyczy pracowników PWSZ w Głogowie)-wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed terminem wyborów, kopię dowodu osobistego;
  • oświadczenie lustracyjne dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22.07.1944 do 31.07.1990r. Oświadczenie lustracyjne, bez względu na wynik wyborów, składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, a organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego rektora uczelni publicznej jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Wcześniejsze złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego składania, a osoba zainteresowana przedkłada jedynie informację o uprzednim złożeniu oświadczenia. Jednocześnie z obowiązku złożenia właściwego dokumentu lustracyjnego zwolnione są osoby urodzone po 1.08.1972r.
  • imię i nazwisko zgłaszającego (którymi mogą być: pracownicy PWSZ w Głogowie oraz studenci), stopień naukowy (w przypadku studentów numer legitymacji studenckiej)

Prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

Ad.2

Wybory Rektora odbędą się 07.04.2017 o godz.13:30 w Sali Senackiej

 

                                                                                            Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

                                                                                            Ireneusz Kuropka


Głogów, 16.03.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 9

1.    Stwierdzenie ważności wyborów elektorów spośród zgłoszonych kandydatów z grona studentów.

Ad. 1

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów elektorów  spośród zgłoszonych kandydatów z grona studentów przeprowadzonych w dniach 10-11.03.2017r.

 

Wybrani zostali::

Baranowski Adrian Stefan

Czachajda Andrzej Stanisław

Nowakowski Łukasz

Płonka Bogdan Kazimierz

 

                                                                                            Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka


Głogów 15.03.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 8

– dotyczy terminów wyborów na elektorów oraz sporządzenia list wyborczych i wzorów kart do głosowania

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o terminach wyborów na elektorów w poszczególnych grupach:

24. marca

  • 24.03.2017r. godz. 14:30 – wybory do kolegium elektorów z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Humanistycznym (posiadających co najmniej stopień naukowy doktora)
  • 24.03.2017r. godz. 15:00 – wybory do kolegium elektorów z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Ekonomicznym (posiadających co najmniej stopień naukowy doktora)
  • 24.03.2017r. godz. 15:30 – wybory do kolegium elektorów z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Politechnicznym (posiadających co najmniej stopień naukowy doktora)

27. marca

  • 27.03.2017r. godz. 14:30 – wybory do kolegium elektorów z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  • 27.03.2017r. godz. 15:30 – wybory do kolegium elektorów z grona pozostałych nauczycieli akademickich (posiadających tytuł magistra)

Wszystkie wybory odbędą się w PWSZ w Głogowie w  sali 110 A

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o sporządzeniu list wyborczych pracowników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze. Listy znajdują się u sekretarza UKW – Iwona Uchańskiej (pokój 116) i są do wglądu wyborców w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

Wzory kart do głosowania stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka


Wzór karty do głosowania do kolegium elektorów z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Humanistycznym

Wzór karty do głosowania do kolegium elektorów z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Ekonomicznym

Wzór karty do głosowania do kolegium elektorów z grona nauczycieli akademickich w Instytucie Politechnicznym

Wzór karty do głosowania do kolegium elektorów z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wzór karty do głosowania do kolegium elektorów z grona pozostałych nauczycieli akademickich (posiadających tytuł magistra)

 


Głogów 11.03.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 7

Uczelniana Komisja Wyborcza PWSZ w Głogowie informuje o wynikach wyborów na elektorów spośród zgłoszonych kandydatów z grona studentów.

Czynne prawo wyborcze posiadało:566 studentów

Liczba osób uprawnionych biorących udział w głosowaniu: 288

Elektorami wybrani zostali:

Baranowski Adrian Stefan – 208 głosów

Czachajda Andrzej Stanisław – 171 głosów

Nowakowski Łukasz – 173 głosy

Płonka Bogdan Kazimierz – 171 głosów

 

Pozostali kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

Malicki Jarosław Józef – 170 głosów

Sielski Ryszard – 140 głosów

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka


Głogów 08.03.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 6

Lista zgłoszonych kandydatów do kolegium elektorów spośród studentów:

1.    Baranowski Adrian Stefan

2.    Czachajda Andrzej Stanisław

3.    Malicki Jarosław Józef

4.    Nowakowski Łukasz

5.    Płonka Bogdan Kazimierz

6.    Sielski Ryszard

 

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka


Głogów 02.03.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 5

Uczelniana Komisja Wyborcza PWSZ w Głogowie informuje o nowym składzie.:

Przewodniczący – prof. nz. dr hab. Ireneusz Kuropka,

Wiceprzewodnicząca – mgr inż. Zofia Rogalska-Sykała,

Sekretarz – mgr Iwona Uchańska,

Członek – mgr Aleksandra Matusiak,

Członek – Kacper Wdowczyk.

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka


Głogów 22.02.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 4

–  ponowne zgłoszenia kandydatów na Elektorów spośród studentów PWSZ w Głogowie oraz wybory Elektorów spośród studentów

 – sporządzenia list wyborczych i wzoru karty do głosowania w wyborach na elektorów spośród studentów

Ze względu na za małą liczbę kandydatów na elektorów spośród studentów (zgłaszanych od 17 do 21.02.2017) Uczelniana Komisja Wyborcza ustala nowy termin zgłaszania kandydatów na elektorów spośród studentów i nowy termin wyborów.

Zgłaszanie kandydatów na Elektorów spośród studentów będą składane:

od 03 do 07.03.2017 do urny znajdującej się w okienku portierni PWSZ w Głogowie.

Zgłoszenie na karcie stanowiącej załącznik do komunikatu.

Wzór druku zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.pwsz.glogow.pl w zakładce „Wybory” lub u sekretarza UKW (pokój 116, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30).

Wybory Elektorów spośród studentów odbędą się:

 10.03.2017 w godzinach 10:00 – 18:00 oraz 11.03.2017 w godzinach 10:00 – 14:00. (budynek A, przy portierni)

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o sporządzeniu list wyborczych (do wglądu u sekretarza UKW – Iwony Uchańskiej – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30) oraz wzoru karty do głosowania w wyborach do kolegium elektorów spośród studentów.

Wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

Załącznik – wzór karty do głosowania w wyborach do kolegium elektorów spośród studentów

Załącznik – wzór karty zgłaszanie kandydatów na Elektorów spośród studentów 


Głogów,08.02.2017r

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 3

– dotyczy sporządzenia list wyborczych i wzoru karty do głosowania

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o sporządzeniu list wyborczych (do wglądu u sekretarza UKW – Iwony Uchańskiej – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30) oraz wzoru karty do głosowania w wyborach do kolegium elektorów spośród studentów.

Wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

Załącznik – wzór karty do głosowania w wyborach do kolegium elektorów spośród studentów


Głogów 27.01.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 2

–  zgłoszenia kandydatów na Elektorów spośród studentów PWSZ w Głogowie oraz wybory Elektorów spośród studentów

 

Zgłaszanie kandydatów na Elektorów spośród studentów będą składane:

od 17 do 21.02.2017 do urny znajdującej się w okienku portierni PWSZ w Głogowie.

Zgłoszenie na karcie stanowiącej załącznik do komunikatu.

Wzór druku zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.pwsz.glogow.pl w zakładce „Wybory” lub u sekretarza UKW (pokój 116, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30).

 

Wybory Elektorów spośród studentów odbędą się:

24.02.2017 w godzinach 10:00 – 18:00 oraz 25.02.2017 w godzinach 10:00 – 14:00.

 

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka

Załącznik do komunikatu nr 2 – Zgłoszenie kandydata spośród studentów

 


Głogów 27.01.2017.

Uczelniana Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 1

W dniu 27 stycznia 2017 r. ukonstytuowała się Uczelniana Komisja Wyborcza PWSZ w Głogowie w składzie wybranym uchwałą Senatu nr 177/XXXI/17 z dnia 27 stycznia br.:

Przewodniczący – prof. nz. dr hab. Ireneusz Kuropka,

Wiceprzewodnicząca – mgr inż. Zofia Rogalska-Sykała,

Sekretarz – mgr Iwona Uchańska,

Członek – dr Jolanta Lipińska-Lokś,

Członek – Kacper Wdowczyk.

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ireneusz Kuropka