Pomoc materialna

Decyzje dot. stypendiów na rok akademicki 2016/2017 są do odbioru w Dziekanacie, w godzinach urzędowania

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW W DZIEKANACIE

WAŻNE INFORMACJE: PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r. 2869 zł. 

Informacje dla studentów ubiegających się o pomoc materialną
Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 – Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 3 – Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 4 – Wniosek o zapomogę
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zmianie dochodu
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenie studenta i członków rodziny
Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 8 – Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia w przypadku braku dochodu
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2016r