Pomoc materialna

SKŁADANIE WNIOSKÓW W DZIEKANACIE W DNIACH OD 1 DO 21 PAŹDZIERNIKA 2018

WAŻNE INFORMACJE: PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Informacje dla studentów ubiegających się o pomoc materialną
Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 2018

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 2017

Na podstawie ustawy z dnia 03.lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art.270.1. “W roku akademickim 2018/2019 studenci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art.173 ustawy uchylanej w art.169 pkt3, na zasadach dotychczasowych”

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 3 do Regulaminu– Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Wniosek o zapomogę
Załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie o zmianie dochodu
Załącznik nr 6 do wniosku – Wzór oświadczenie studenta i członków rodziny
Załącznik nr 7 do wniosku – Wzór oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Załącznik nr 8 do wniosku – Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
Załącznik nr 9 do wniosku – Wzór oświadczenia w przypadku braku dochodu
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2017r