Program praktyk zawodowych

REKRUTACJA STUDENTÓW – do 5 grudnia 2018 r. do godz. 12:00

więcej TUTAJ -> http://pwsz.glogow.pl/14610.html

REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PRAKTYK – do 5 grudnia 2018 r. do godz. 12:00

więcej TUTAJ -> http://pwsz.glogow.pl/14615.html

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA STUDENTÓW (II nabór) – do 18 grudnia 2018 r. do godz. 12:00

więcej TUTAJ -> http://pwsz.glogow.pl/14684.html

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PRAKTYK (II nabór)  – do 18 grudnia 2018 r. do godz. 12:00

więcej TUTAJ -> http://pwsz.glogow.pl/14678.html

 

Ogólna informacja o projekcie:

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych  praktyk   zawodowych   możliwe   jest   tylko   w   ścisłej   współpracy  z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2019-08-31. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.