Prawo

Statut PWSZ

Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Regulaminy

Regulamin studiów na rok akademicki 2016/2017
Regulamin studiów na rok akademicki 2015/2016
 Uchwała nr 198/LII/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Głogowie
 Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów
 Poprzedni regulamin studiów
 Regulamin Biblioteki Uczelnianej
 Regulamin internetowej sieci radiowej WI-FI
Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2015/2016
Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2015/2016
  Zarządzenie nr 94/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 03.12.2007 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich 
  Uchwała Nr 52/X/14 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne
Uchwała Nr 42/VII/14 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/16Uchwała nr 72/XVI/15 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 42/VII/14 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/16.

Schemat organizacyjny Uczelni

Schemat organizacyjny PWSZ